Ga naar de inhoud

Artikel 1 Definities

 1. Grafisch Atelier Den Bosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK-nummer 41082086, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als GA Den Bosch.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan GA Den Bosch tegen betaling een ruimte beschikbaar stelt aan klant of een workshop of cursus faciliteert en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens GA Den Bosch waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door GA Den Bosch in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. GA Den Bosch is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig
  acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant,
  heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
  voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien een offerte wordt opgemaakt, komt de offerte na 14 kalenderdagen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
 2. GA Den Bosch kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 4. Een boeking voor de werkplaats is pas definitief na ontvangst
  van een reserveringsbevestiging, al dan niet schriftelijk.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Tarieven voor een werkplek zijn exclusief materiaal, begeleiding en koffie en thee.
 3. Tarieven voor workshops en cursussen zijn inclusief huur, begeleiding, verplicht materiaal en koffie en thee, maar exclusief bij te boeken extra’s of overig materiaal.
 4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Er kan geen optie op een datum worden geplaatst. Een datum is pas definitief gereserveerd na volledige betaling.
 5. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient klant uren of een dag(deel) bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. GA Den Bosch kan niet garanderen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte buiten het in eerste instantie gereserveerde moment.
 6. Indien geen vast bedrag is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van GA Den Bosch in rekening gebracht. Er zal in een dergelijk geval een schatting van het aantal benodigde uren worden gegeven, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het daadwerkelijk aantal verbruikte uren zal in rekening worden gebracht.
 7. Klant kan ook een strippenkaart aanschaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Uren zullen naar beschikbaarheid worden ingepland. Overgebleven strippen kunnen na de geldigheidsduur niet worden ingewisseld voor contanten. 100 dagen voor verloop wordt een herinnering verzonden.
 8. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. GA Den Bosch heeft het recht de vergoedingen op enig
  moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Tarieven zullen niet worden aangepast voor lopende overeenkomsten.
 9. Reguliere workshops en cursussen dienen direct bij aankoop te worden betaald.
 10. Voor workshops en cursussen op maat is GA Den Bosch gerechtigd een aanbetaling te vergen. Het overige deel van de betaling zal plaatsvinden na uitvoering van de overeenkomst.
 11. Facturering van gebruik van de werkplaats vindt plaats aan de einde van de dag.
 12. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.
 13. Klant is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment
  dat de factuur volledig is voldaan, zal wettelijke rente verschuldigd zijn.
 14. Indien klant in gebreke of in verzuim is, komen alle redelijke kosten die GA Den Bosch maakt om de vordering te innen voor klant.
 15. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of
  surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen van GA Den
  Bosch op klant direct opeisbaar.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, waaronder ervaring in de techniek, tijdig beschikbaar aan GA Den Bosch.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. GA Den Bosch zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart GA Den Bosch voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. GA Den Bosch is gerechtigd klanten te weigeren indien zij niet over voldoende ervaring beschik ken, of aanvullende eisen, zoals het volgen van een cursus, te stellen voor gebruik van de werk
  plaats.
 5. Klant is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Dit bevat onder andere het kundig en veilig gebruikmaken van apparatuur en middelen, het netjes achterlaten van een werkplek, het zelf bijhouden van materiaalverbruik, het schoon achterlaten van materialen en het opbergen van materiaal.

Artikel 6 Bewaring materiaal

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor gemaakt werk. Werk mag in de droogrekken worden achtergelaten, maar het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om gemaakt werk binnen een maand weg te halen. Werk wordt na een maand weggegooid.
 2. Indien klant materiaal in het atelier wenst te bewaren, kan hiertoe een lade of box worden gehuurd.
 3. Restanten inkt, die niet zijn opgeborgen in een lade of box, worden na een maand als publiek bezit beschouwd. GA Den Bosch is niet verantwoordelijk voor vermissing van deze inkten.
 4. Algemeen drukmateriaal, waaronder zeven en stenen, dienen na gebruik schoon achtergelaten te worden (ontfilmd en geschuurd). Drukmateriaal kan een maand bij GA Den Bosch worden
  ondergebracht en kan per maand worden verlengd, na overleg met de werkplaatsmeester en met een duidelijke vermelding van naam en datum.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. GA Den Bosch voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. GA Den Bosch is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant voor ogen had.
 2. GA Den Bosch is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Annulering

 1. GA Den Bosch heeft het recht een boeking te weigeren.
 2. GA Den Bosch is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. GA Den Bosch is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en GA Den Bosch hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan GA Den Bosch de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen of de ruimte, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien GA Den Bosch verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien dit niet mogelijk is, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Om het groepselement goed tot uiting te laten komen kan GA Den Bosch voor bepaalde overeenkomsten met een minimum aantal deelnemers werken. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt de betreft ende editie geannuleerd en ontvangt klant binnen 14 kalenderdagen het reeds betaalde bedrag terug.
 6. Klant kan enkel schriftelijk annuleren. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden: klant kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst
  kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, de data ten tijde van het aangaan van de overeenkomst al kenbaar waren en klant tijdens de aankoop uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht of de overeenkomst zakelijk, b2b, is aangegaan.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Voor het huren van een werkplaats: annulering is tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor eenmalige workshops of cursussen: klant kan het aankoopbewijs tot 14 kalenderdagen vooraf kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen is het annuleren van deelname niet mogelijk met restitutie. Klant is in een dergelijk geval wel gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, mits dit in overleg met GA Den Bosch gebeurt en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs. Voor meerdaagse workshops of cursussen: Indien klant de cursus wenst te annuleren wanneer de cursus al is aangevangen, is klant het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. Klant is in een dergelijk geval tevens gerechtigd het deelnamebewijs door te verkopen. Een gemiste cursusdag kan niet worden ingehaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 Workshops en cursussen

 1. GA Den Bosch is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een offline workshop. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft klant het recht om zich
  kosteloos in te schrijven voor eenzelfde workshop op een andere datum.
 2. Wanneer de offline werkzaamheden niet plaats kunnen vinden door omstandigheden waar GA Den Bosch geen invloed op heeft, kan zij de werkzaamheden online geven. Dit geeft klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien tijdens offline werkzaamheden beeld en/of geluidsopnames worden gemaakt waar andere personen zichtbaar op zijn, is zowel toestemming van GA Den Bosch als van de
  overige deelnemers nodig voor plaatsing.
 4. Wanneer klant hinder vormt voor de groep, kan klant worden uitgesloten van deelname. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet uitgevoerd kan worden door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een
  pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort,
  zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder
  een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is GA Den Bosch gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. GA Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. GA Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. GA Den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van materiaal of netwerkverbindingen.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek.
 5. Klant is gehouden over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van gegeven advies.
 7. Klanten dienen elkaar en elkaars eigendommen met respect te behandelen. Klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen, tenzij een bewaringsovereenkomst wordt afgesloten.
 8. Indien klant schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. GA Den Bosch is tevens gerechtigd de gederfde inkomsten in rekening te brengen.
 9. In het geval dat GA Den Bosch een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat
  door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft tweemaal het bedrag dat door GA Den Bosch aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid
  en billijkheid anders vergt.
 10. Klant vrijwaart GA Den Bosch tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door GA Den Bosch geleverde diensten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door GA Den Bosch aan klant ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij GA Den Bosch. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant GA Den Bosch toestemming om beeldmateriaal en merknamen te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op dit materiaal zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. GA Den Bosch is gehouden klanten of gasten die zich niet aan de huisregels houden of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.

Artikel 14 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan GA Den Bosch. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.
 2. GA Den Bosch dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GA Den Bosch is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GA Den Bosch en betrokken derden 12 maanden.

Vragen over de Algemene Voorwaarden? Neem contact met ons op.