Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden – webshop

Artikel 1 Definities

 1. Grafisch Atelier Den Bosch, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, KvK-nummer 41082086, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als GA Den Bosch.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan GA Den Bosch tegen betaling aan klant kunst en drukwerken levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanbiedingen en facturen van GA Den Bosch.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door GA Den Bosch worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
 3. GA Den Bosch behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal GA Den Bosch nieuwe algemene voorwaarden aan klant toezenden, waarbij de
  laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor klant nadelige gevolgen, heeft klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Offertes en aanbod

 1. Indien een offerte wordt opgemaakt, komt de offerte na 14 kalenderdagen te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Producten die klant in het winkelmandje heeft geplaatst, maar niet heeft betaald, blijven gereserveerd zolang de cookies van klant dit faciliteren en het product nog beschikbaar is.
 3. Indien klant een bestelling plaatst, gaat klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Klant dient hiervoor, alvorens de bestelling te plaatsen, aan te vinken dat zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden.
 4. De afbeeldingen van de producten op de website zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Indien een aanbod een aanvullende beschrijving bevat, is deze afdoende om klant de mogelijkheid te geven het aanbod te beoordelen. Klant kan echter geen rechten ontlenen aan afgebeelde kleur of in de beschrijving genoemde specificaties.
 5. GA Den Bosch kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien klant redelijkerwijs kon begrijpen dat dit een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Prijzen die in de overeenkomst zijn vermeld, zijn exclusief verzendkosten en inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Tarieven voor drukwerk zijn inclusief de kosten voor een proefdruk.
 3. Bij de aanschaf van een product uit de webshop draagt GA Den Bosch er zorg voor dat een particuliere klant de mogelijkheid heeft om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen. Ondernemers dienen de gehele overeengekomen prijs vooraf te voldoen.
 4. GA Den Bosch heeft het recht om een aanbetaling te vragen voor drukwerkopdrachten. Indien partijen een aanbetaling overeenkomen, zal GA Den Bosch eerst een proefdruk maken. Na goedkeuring van de proefdruk dient de aanbetaling te worden voldaan zoals omschreven in artikel 4.6. De definitieve afdrukken worden pas geleverd, indien de betaling voor het volledige overeengekomen bedrag is voldaan.
 5. De prijzen die GA Den Bosch bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft GA Den Bosch het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en klant particulier is, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien klant voor achteraf betalen heeft gekozen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen of op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 7. Wanneer de overeenkomst via de webshop tot stand komt, treft GA Den Bosch passende beveiligingsmaatregelen voor de elektronische betaling. GA Den Bosch zorgt eveneens voor een veilige website en elektronische dataoverdracht.
 8. Klant is van rechtswege in verzuim, indien klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat klant in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is klant wettelijke rente verschuldigd.
 9. Wanneer klant in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die GA Den Bosch moet maken om de vordering te innen, voor rekening van klant.
 10. Indien klant zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die GA Den Bosch op klant heeft direct opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Klant dient alle benodigde gegevens, waaronder verzendgegevens, voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan GA Den Bosch ter beschikking te stellen.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
 3. GA Den Bosch zal vertrouwelijk met de gegevens van klant omgaan.
 4. Indien klant onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van klant.
 5. Klant vrijwaart GA Den Bosch voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. GA Den Bosch voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. GA Den Bosch behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 3. GA Den Bosch voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit

Artikel 7 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die partijen redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaan wordt de opsomming is niet limitatief.
 2. Indien klant particulier is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Partijen hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.
 3. Indien klant ondernemer is en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de
  overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Wanneer klant de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft GA Den Bosch het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. Indien klant particulier is en een product op afstand koopt, heeft klant een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.
 2. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen of wanneer een door klant aangewezen derde zoals een
  vooraf aangegeven afleverpunt het product voor klant in ontvangst heeft genomen.
 3. Indien klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, heeft GA Den Bosch het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Klant is echter niet verplicht om deze reden aan GA Den Bosch op te geven.
 4. Wanneer GA Den Bosch voor klant een product op maat heeft gemaakt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Op maat gemaakte producten kunnen dus niet geretourneerd worden.
 5. Indien GA Den Bosch de drukwerkopdracht binnen 14 kalenderdagen uitvoert of partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Artikel 9 Verplichtingen tijdens bedenktermijn

 1. Klant dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Klant dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of klant het product wil houden. Het product mag dus alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.
 2. Indien een product beschadigd of gebruikt is, en klant gebruik maakt van haar herroepingsrecht, is GA Den Bosch gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of dit gebruik is ontstaan, in rekening te brengen.
 3. Wanneer klant gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zal GA Den Bosch een ontvangstbevestiging sturen zodra GA Den Bosch van klant heeft vernomen dat klant de overeenkomst wenst te ontbinden.
 4. Zodra GA Den Bosch het geretourneerde product heeft ontvangen, en klant reeds had betaald voor het product, zal GA Den Bosch dit bedrag en de verzendkosten voor de heenzending uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die klant gebruikt heeft om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10 Uitvoering herroeping

 1. Indien klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kan klant dit doen met het modelformulier dat GA Den Bosch op haar website ter beschikking heeft gesteld. Klant is echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om haar herroepingsrecht uit te oefenen.
 2. Nadat klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heeft klant 14 kalenderdagen om het product te retourneren.
 3. Klant draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Klant is zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat klant het product heeft teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.
 4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. GA Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
 2. GA Den Bosch is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door klant of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. GA Den Bosch is niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.
 4. Indien klant na de aflevering van het product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, is GA Den Bosch niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat klant of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook is GA Den Bosch niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreft ende de wijze van onderhoud van een prent.
 6. Indien GA Den Bosch een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door GA Den Bosch afgesloten
  aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.
 7. Klant vrijwaart GA Den Bosch tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door GA Den Bosch uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Op alle door GA Den Bosch gemaakte proefdrukken, drukwerken, geleverde prenten, geplaatste foto’s, beschrijvingen en gegeven adviezen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij GA Den Bosch. Het is klant niet toegestaan drukwerken, prenten, foto’s, beschrijvingen of adviezen te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen, openbaar te maken of aan derden te leveren buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wanneer klant in strijd met de bepalingen uit dit artikel handelt, voorgaan wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van GA Den Bosch. Een inbreuk resulteert in een direct opeisbare vergoeding. Deze bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder dat GA Den Bosch enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade. De vergoeding zal aan klant kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.
 3. Het eigendomsrecht op een geleverd product berust pas bij klant nadat klant de volledige overeengekomen prijs aan GA Den Bosch heeft betaald.

Artikel 13 Levering

 1. Voor het versturen van een product of drukwerk, gaat GA Den Bosch uit van de door klant aangeleverde informatie. Indien klant een foutief afleveradres heeft doorgegeven, is GA Den Bosch niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.
 2. GA Den Bosch stuurt producten en drukwerken naar afleveradressen in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. Producten en drukwerken worden binnen 14 kalenderdagen na de dag van bestelling verstuurd, tenzij er een andere levertermijn is afgesproken, de bestelling een preorder bevat, een product
  niet op voorraad is of een deel van de betaling uitblijft.
 4. Wanneer GA Den Bosch een product of drukwerk niet kan leveren binnen de aangegeven termijn, zal GA Den Bosch klant hiervan op de hoogte stellen. Klant dient GA Den Bosch dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval GA Den Bosch na deze termijn nog steeds niet aan klant kan leveren, is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 Drukwerk

 1. De proefdruk wordt aan klant verstuurd binnen vijf werkdagen na ontvangst van akkoord op de offerte voor de drukwerkopdracht of binnen een week na akkoord fysiek met klant besproken op locatie.
 2. Klant dient binnen drie kalenderdagen na ontvangst of inzage van de proefdruk bij GA Den Bosch aan te geven of zij akkoord gaat met een proefdruk. Wanneer klant niet binnen deze termijn eventuele gewenste aanpassingen of haar goedkeuring terugkoppelt, komt de opdracht te vervallen en ontbindt GA Den Bosch de overeenkomst.
 3. Na goedkeuring beschouwt GA Den Bosch de proefdruk als definitief ontwerp voor het bestelde drukwerk. Indien klant achteraf aangeeft dat de proefdruk gebrekkig is of fouten bevat, is GA Den Bosch hier niet voor aansprakelijk.
 4. Indien klant aangeeft niet akkoord te gaan met de proefdruk en een nieuwe proefdruk met aanpassingen wenst, heeft GA Den Bosch het recht om voor deze nieuwe proefdruk aanvullende kosten in rekening te brengen.
 5. Drukwerken worden met de hand gemaakt. Indien de definitieve afdrukken in vergelijking met de proefdruk geringe afwijkingen bevatten, zoals het formaat of de kleur, heeft klant geen recht op korting, afkeuring of ontbinding.
 6. Het is mogelijk dat GA Den Bosch meer of minder oplages levert aan klant. GA Den Bosch hanteert een afwijkingspercentage van maximaal 5%. De minder geproduceerde oplages worden aan klant terugbetaald zoals beschreven in de laatste zin van lid 1 van dit artikel.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

 1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 16 Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen dienen voor uitgifte betaald te worden.
 2. De geldigheidstermijn van een cadeaubon bedraagt twee jaar. Na deze periode komt de waarde van de cadeaubon te vervallen.
 3. Bij het inwisselen van een cadeaubon, zijn de prijzen op het moment van inwisseling van toepassing.
 4. Indien bij het inleveren van een cadeaubon de waarde van het product lager is dan de waarde van de cadeaubon, wordt het resterende bedrag niet in contanten gegeven. Een cadeaubon dient dus in één keer ingewisseld te worden.
 5. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden indien deze op naam worden besteld of fysiek worden afgenomen. Een niet gebruikte cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 17 Acties en aanbiedingen

 1. Indien er sprake is van een actie of aanbieding, bijvoorbeeld door middel van een kortings-code, en de door GA Den Bosch gestelde termijn van deze actie of aanbieding verstreken is, kan klant hier niet met terugwerkende kracht gebruik van maken.
 2. Klant kan slechts éénmaal gebruik maken van een actieve kortingscode.
 3. Het is niet mogelijk om verschillende acties of aanbiedingen met elkaar te combineren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan GA Den Bosch. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dient klant dit direct aan GA Den Bosch te melden zodat zij het gebrek kan herstellen.
 4. Indien klant een klacht heeft, kan klant deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Klant is hier echter niet toe verplicht en klant kan GA Den Bosch ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te maken.

Artikel 19 Garantie

 1. GA Den Bosch staat ervoor in dat door klant bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.
 2. Indien klant particulier is, heeft klant recht op de wettelijke garantie.
 3. Zakelijke klanten hebben recht op garantie. De garantietermijn is afhankelijk van het afgenomen product of drukwerk. Deze garantievoorwaarden worden voor klant aanvullend opgenomen
  in de offerte.
 4. Indien gebreken zich voordoen tijdens de garantietermijn worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het dus niet voldoet aan de
  eisen voor normaal gebruik.
 5. Klant kan schriftelijk aanspraak maken op garantie. Klant dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien partijen dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

Artikel 20 Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien zich een geschil tussen partijen voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.
 3. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GA Den Bosch is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover GA Den Bosch en betrokken derden 12 maanden.